Список літератури за  2023 рік

Список літератури за 2023 рік

 

Формуємо компетнтністну особистість учня::

рекомендаційний бібліографічний список літератури

 

Формуємо компетентнісну особистість учня: рек. бібл. сп. літ-ри [Рукопис. текст] / КЗЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; упоряд. Оксана Северин; ред.-бібліогр. Оксана Северин. – Львів, 2023. – 21 с.

 

 

             Зміни, що відбуваються в суспільстві, зумовлюють пошук інноваційних підходів до формування освітньої політики, нових підходів до осмислення освітніх результатів та способів їх вимірювання. Це пов’язано з необхідністю адекватно реагувати на виклики, які полягають у тому, що результати шкільного навчання цілком відповідають потребам молодих людей, очікуванням суспільства. Очевидно, що для того, аби бути успішним у житті, вже недостатньо мати глибокі знання зі шкільних предметів. Натомість необхідно вміти оперувати ними у практичній діяльності, бути відкритим до змін, уміти робити раціональний вибір, адаптуватися до мінливих умов життя. Досвід зарубіжних та українських педагогів підводить нас до розуміння того, що найперспективнішим у цьому контексті є саме компетентнісний підхід до освіти.

В історії становлення компетентнісного підходу в освіті можна виокремити кілька етапів. На початку. У 60-70-х роках ХХ ст., були створені термінологічні передумови імплементації слів «компетентність» і «компетенції» в науковий обіг. Досліджуючи різні аспекти життєдіяльності людини, вчені розкривали їхню понятійну сутність, зокрема в царині особливостей розвитку мовленнєвої компетенції (Н. Хомський, Д. Хайс). Фактично в цей час відбувається сенсоутворення поняття «комунікативна компетентність»

У подальшому (70-90-і роки) ці поняття розвивалися, досліджувалися моделі компетентності особистості (Дж. Равен), зокрема вивчалися різні аспекти професійної компетентності фахівців. Компетентність визначалася як властивість особистості, характерними ознаками якої є її здатність і готовність до певної діяльності.

На початку ХХІ ст. завдяки проектам організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) фактично починається широке впровадження компетентнісного підходу в освітній галузі, відображене в багатьох документах ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського Союзу. Освітня експертна спільнота переходить від поняття «базові вміння» до категорій компетентнісного підходу, фундаментальним поняттям якого визначається концепт «ключові компетентності». У 2004 р. експерти ЄС на міжнародній конференції в Норвегії, присвяченій цій проблематиці, дійшли згоди в трактуванні поняття компетентності як здатності застосовувати знання і вміння в ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті та професійній діяльності.

Нині визначено вісім ключових компетентностей: комунікація рідною мовою (communicatin in the mother longue); комунікація іноземною мовою (communicatin in e for eign language); математична грамотність і базова предметна компетентність у природничих науках і технології (mathematic literacy and basic competence in science and technology); інформативна компетентність (digital competence); уміння вчитися, або навчальна компетентність (learning-to-learn); міжособистісна і громадянська компетентність (interpersonal and civic competence); підприємницька компетентність (entepreneurship); культурна компетентність (cultural expression).

Засадничою ідеєю компетентнісного підходу є єдність та цілісність властивостей особистості. Компетентнісний підхід орієнтує на стимулювання суб’єктів освітнього процесу, на узгодження уявлень соціуму, школи, учнів та їх батьків про пріоритети результатів освітньої діяльності, Результатом компетентнісної освіти мають бути сформовані компетентності, які виявляються в ситуаціях, пов’язаних із застосуванням знань та умінь, під час розв’язання завдань, в умовах, що відрізняються від тих, у яких ці знання засвоювалися.

Упроваджена в Україні освітня реформа покликана змінити підхід до навчання в умовах загальної тенденції змін розвитку особистості, соціуму, принципових змін у світових системах відносин і взаємодій. В умовах модернізації української системи освіти особливу увагу приділено реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі.

Потребу модернізації освіти у зв’язку з визнанням її провідним чинником соціального прогресу обгрунтовано в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Законі України «Про освіту», Державному стандарті початкової освіти, Концепції «Нова українська школа». Реформа, спрямована на реалізацію Концепції Нової української школи, покликана осучаснити українську освіту та забезпечити її якість. Одним із ключових компонентів, що складають формулу нової школи, є новий зміст освіти, орієнтований на формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості в суспільстві. нова українська школа, основу якої становить педагогіка партнерства, має стати школою компетентностей, враховувати індивідуальні здібності дитини.

Зважаючи на актуальність означеної проблеми, пропонується цей бібліографічний список літератури, який упорядковано за книжковими та періодичними виданнями, що надходять у Львівську обласну науково-педагогічну бібліотеку. Бібліографічні описи документів .супроводжуються довідковими анотаціями. Описи документів розміщено за абеткою авторів та назв праць.

Упорядкований бібліографічний список літератури допоможе учителям-практикам  зорієнтуватися в різноманітності поглядів, ідей, точок зору науковців, вимог провідних освітянських документів щодо запровадження компетентнісного підходу в освіту та формування компетентнісної особистості учня.

 

***

Баришовець Н. Організація управлінської діяльності щодо формування ключових компетентностей учнів за умов розбудови Нової української школи [Текст] / Н. Баришовець, С. Стас, І. Куран // Управління шк. – 2019. - № 1-3. – С. 43-54. – Бібліогр.: 10 назв.

Стаття присвячена питанню реформування української школи: новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. Виокремлюються основні положення Нової української школи. Розкривається сукупність компетенцій, які складають професіоналізм управлінської діяльності керівника закладу загальної середньої освіти: функціональна компетентність; соціально-економічна компетентність; інноваційна компетентність; фасилітативна компетенція. Наголошується на важливості партнерства учасників освітнього процесу.

 

Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія: наук.-теорет. та інформ. журн. НАПН України.  - 2009. - № 2. - С. 26 - 31.

Компетентнісний підхід (у педагогічному варіанті представлений поняттям «ключові життєві компетентності») освітня відповідь західної педагогічної думки на актуальні потреби сучасного суспільства, особливо ринку праці, заполонив теперішній вітчизняний освітній простір. Який же зміст вкладено в сучасне (тобто традиційне) розуміння компетентності? Автор статті розкриває психологічну структуру феномена досвіченості (компетентності).

 

Бібік Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті [Текст] / Надія Михайлівна Бібік // Український педагогічний журнал: наук. вид. - 2015. - № 1. - С. 47 - 58. - Бібліогр.: 7 назв.

Розкриваються суперечливі тенденції запровадження компетентнісного підходу  в шкільній освіті. Аналізуються пошуки теоретичних засад цієї проблеми як цільової орієнтації освіти, даються оцінки стану навчальних досягнень учнів з погляду набуття ними ключових і предметних компетентностей. Зосереджено увагу  на ризиках практичного втілення компетентнісного підходу, що зумовлені недостатньою розробленістю методик вимірювання й фіксації результатів навчання, що мають охоплювати досвід учня у їх застосуванні. Обґрунтовуються  необхідність розширення варіативних характеристик освітні результатів, орієнтованих на специфічні види предметної діяльності, та відображення цих напрацювань у нормативній базі освіти.

 

Борсук Н. Розвиток ключових навичок для майбутнього в умовах закладу позашкільної освіти [Текст] / Наталія Борсук // Рідна шк. – 2021. - № 6. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв.

У статті актуалізовано питання формування ключових навичок для майбутнього, що має забезпечити заклад позашкільної освіти. Розглянуто форми і методи, якими можна урізноманітнити сучасний виховний процес. Наголошено на послідовності, цілісності та системності виховного процесу, який реалізується у закладі позашкільної освіти.

 

Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики [Текст] / Н. В. Василенко. - Харків: Основа, 2017. -  128 с.

У посібнику автор спробував інтегрувати теорію й практику реалізації компетентнісного підходу в освіті. Метою посібника є дослідження  проблеми реалізації компетентнісного підходу за умов змін в освіті, зокрема, управління результатом неперервного процесу навчання особистості з огляду на реалізацію діяльнісного та компетентнісного підходів.

 

Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті реалізація теорії та практики [Текст] / Н. В. Василенко // Завучу усе для роботи: наук.-метод. журн. - 2017. - № 21-22. - С. 36 - 79. - Бібліогр. : 170 назв.

Метою цієї статті є дослідження проблеми реалізації компетентнісного підходу в освіті, зокрема, управління результатом процесу навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл; установлення особливостей уроку як форми організації компетентнісного та діяльнісного навчання в закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО).  Розкривається сутність компетентнісного підходу; дається загальна характеристика форм навчання як підсистеми цілісної системи освіти; з’ясовуються вимоги до уроку з огляду на реалізацію діяльнісного та компетентнісного підходів; дається класифікація уроків з позицій компетентнісного підходу; визначається специфіка практичного заняття як різновиду уроку застосування знань і формування умінь; з’ясовуються особливості інтерактивного уроку.

 

Войтко Г. Ключові життєві компетентності [Текст] / Ганна Войтко // Школа: інформ.-метод. журн. – 2010. - № 4. - С. 7-9.- Бібліогр.: 4 назви.

            У статті розкрито такі основні компетентності( затверджені Радою Європи), за кожною з яких постає конкретний напрямок педагогічної діяльності в галузі підготовки учнів до виконання ними соціальних ролей: 1)здатність людини приймати рішення й виконувати соціальні ролі; 2) полікультурні компетентності; 3) комунікативні компетенції; 4) інформаційні компетенції

 

Гилюк Н. І. Використання інноваційних технологій навчання для формування ключових компетентностей на уроках української мови та літератури [Текст] / Н. І. Гилюк // Завучу усе для роботи: наук.-метод. журн. – 2019. - № 13-14 (253-254), лип. – С. 22-32. – Бібліогр.: 9 назв.

У статті розглядається організація особистісно й комунікативно зорієнтованого освітнього процесу на уроках словесності, конструктивне поєднання, інтеграція сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості, що дозволяє педагогові створювати власні комбінації, а не заглиблюватись у суть однієї технології. Охарактеризовано саме такі інноваційні технології, використання яких має не тільки методологічні та технологічні точки дотику, методологічну основу та проектування цілей діяльності, а низку переваг: гнучкість у застосуванні, багатоваріантність прийомів, взаємодоповнювальність.

 

Глузман О. В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості [Текст] / О. В. Глузман // Педагогіка і психологія: наук.-теорет. та інформ. журн. НАПН України.-  - 2009. - № 2. - С. 51 - 60.

У статті досліджується проблеми реалізації компетентнісного підходу в освіті, зокрема, управління результатом процесу навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл; установлення особливостей уроку як форми організації компетеентнісного та діяльнісного навчання в закладі загальної середньої школи

 

Горох В. П. Логіко-математична складова тесту загальної навчальної компетентності [Текст] / В. П. Горох // Педагогіка і психологія: наук.-теорет. та ін форм. журн. НАПН України. - 2012. - № 2. - С. 48 - 52.

Розглянуто структуру логіко-математичної складової тесту загальної навчальної компетентності. Розроблено Концепцію тесту загальної навчальної компетентності. Згідно за концепцією , під загальною навчальною компетентністю розуміють здатність особистості адекватно сприймати та обробляти інформацію, логічно мислити, осягнути сутність зв’язків між явищами та об’єктами дійсності. Цієї компетентності індивідум набуває, використовує і вдосконалює через активні форми життєдіяльності, відтворюючи в універсальних інтелектуальних операціях (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування тощо).

 

Грабовська М. І. Формування мотиваційних складових компетентностей [Текст] /М. І. Грабовська // Фізика в шк. України. – 2019. - № 13-14 (377-378), лип. – С. 2-11. – Бібліогр.: 31 назва.

Стаття присвячена питанню – як мотивувати учнів вчитися сьогодні. У складному інформаційно насиченому світі, зазвичай, учні втрачають інтерес до навчання. Основне завдання вчителя сьогодні – навчити дитину фільтрувати інформацію, аналізувати і систематизувати її, шукати найголовніше, націлювати увагу в потрібному напрямку. Автор розкриває розуміння мотивації на основі психолого-педагогічних тлумачень. Подається історія формування мотивації в навчанні. Розкриваються особливості та процес формування мотивації на уроці, формування мотиваційних складових компетентностей на уроках (на прикладі уроків фізики в школі).

 

Гриненко Д. В. Навчальний процес як одна з передумов формування ключових компетентностей школярів [Текст] / Д. В. Гриненко // Український педагогічний журнал: періоди. вид. Ін-ту педагогіки НАПН України. - 2015. - № 2. - С. 33 - 43. - Бібліогр.: 9 назв. - (Текст статті англ. мовою.)

Розглядаються дидактичні умови процесу формування ключових компетентностей учнів основної школи. Особливу увагу приділено класифікації дидактичних умов, а також ролі кожної з них у процесі формування тих чи інших компетентностей; обґрунтовано поняття ключової компетентності та навчального процесу  у школі, а також запропоновано шляхи вдосконалення шкільної освіти у сфері створення навчальних програм для кожного предмета, організації навчального процесу на занятті, забезпечення сприятливої атмосфери в класі та правильного використання робочого місця дитини залежно від завдань, які виконуються на уроці. Наголошено на найефективніших методах та прийомах, що можуть застосовуватися з метою формування умінь і навичок як компонентів тієї чи іншої ключової компетентності сучасного школяра. Особливий наголос зроблено на методах, що можуть бути використані для забезпечення вмотивованості учня та усвідомленого засвоєння ним матеріалу в процесі навчання.

 

Гринчук Р. Формування життєвих компетентностей особистості та підготовка її до успіху [Текст] / Роман Гринчук // Педагогічна думка: наук. журн. – 2010. - № 2.  С. 35-47. – Бібліогр.: 25 назв.

Ставиться питання про створення нової освітньої парадигми, яка враховує зміни, що відбулись у суспільстві, що диктує необхідність формування життєво творчих компетенцій особистості, які приведуть її до життєвого успіху. А це, своєю чергою, передбачає реформи у змістовій, технологічній, навчально-виховній, управлінській архітектоніці школи. Автор пропонує формулу успішної школи «Успішна школа – успішна особистість». Розкриває внутрішні та зовнішні компетентності вчителя (емоційна, розвиток мозку та інтелекту, урахування стилів навчання учнів, урахування стилів мислення учнів). Окреслює характерні ознаки стилів навчання учнів та стилів мислення учнів. З’ясовує зовнішні життєві компетентності учня. Розглядає складову «успішний директор», успішний педагог-організатор.

 

Гузик Н. Б. Природні задатки таланту - орієнтир компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти [Текст] / Н. В. Гузик // Управління шк.: наук.-метод. журн. - 2020. - № 28-30. - С. 2 - 15.

Автор дає психолого-педагогічну характеристику природних задатків та здібностей дітей, що є основою компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти та формування компетентнісної особистості учня.

 

Данильчук Л. До питання дослідження поняття «компетентність» [Текст] / Лариса Данильчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 5. - С. 40 - 49.

Подається низка тлумачень поняття «компетентність» вітчизняними та зарубіжними дослідниками.

 

Денисюк О. та ін. Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості [Текст] / О. Денисюк та ін. // Рідна шк: щомісяч. наук.-метод. журн. - 2013. - № 11. - С. 59 - 63, табл.

У статті розглядаються питання проведення моніторингу з використанням тестових завдань специфічного змісту як один з методичних прийомів для формування у школярів предметних компетентностей.

 

Івчук Т. А. Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів [Текст] / Т. А. Івчук // Завучу усе для роботи: наук.-метод. журн. - 2012. - № 11-12. - С. 34 - 36. - Бібліогр.: 11 назв.

Стаття подає перелік ключових компетентностей. Охарактеризовано загально предметні компетентності учнів та  навчально пізнавальні компетентності учнів.

 

Ільченко В. Р. Компетентнісна модель освітньої галузі як неодмінна умова ефективної освіти [Текст] / Віра Романівна Ільченко // Педагогіка і психологія: наук.-теорет. та інформ. журн. НАПН України. - 2014. - № 2. - С. 41-46. - Бібліогр.: 4 назви.

Також: Український педагогічний журнл: наук. вид. – 2015. - № 1. – С. 163-170.

Подано еволюцію змісту освіти в ХХ-ХХІ ст., його спрямованість та цілісність, виокремлення його на основі загальних закономірностей природи в опануванні учнями природничо-наукової компетентності. Подається тлумачення поняття компетентність. Простежується компетентнісна модель освітньої галузі, еволюція змісту освіти, з’ясовується інтеграційний зміст освіти.

 

Клишава С. М. Формування професійної компетентності сучасного вчителя [Текст] / С. М. Клишава // Завучу усе для роботи: наук-метод. журн. – 2019. - № 13-14(253-254), лип. – С. 14-22. – Бібліогр.: 10 назв.

У статті розкрито сутність поняття «професійна компетентність педагога»; розглянуто основні підходи до розкриття ролі вчителя у формуванні своєї професійної компетентності. Окреслено основні  риси педагогічної діяльності сучасного вчителя. Пояснено прагнення вчителя до самовдосконалення й самоосвіти, а також до вершин своєї педагогічної майстерності.

 

Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості [Текст] / О. Денисюк [та ін.] // Рідна шк. – 2013. - № 11. – С. 59-63.

У статті розглядається питання проведення моніторингу з використанням тестових завдань специфічного змісту як один з методичних прийомів для формування у школярів предметних компетентностей.

 

Козакевич І. Ключові компетентності: що повинен знати й уміти випускник школи [Текст] / Ірина Козакевич, Микола Савусін, Сергій Пеняєв // Директор шк. – 2019. – 12(852). – С. 46-53. – Бібліогр.: 21 назва.

У статті розкриваються ключові компетентності: за Концепцією «Нова українська школа» випускник навчального закладу повинен володіти десятьма ключовими компетентностями, серед яких: володіння іноземними мовами, уміння вчитися протягом життя, фінансова й екологічна грамотність тощо. Проте є компетентності, про які в Концепції й інших документах галузі освіти нині не говориться. Наприклад, учитися бути оптимістом і позитивно сприймати життєві ситуації, бути наставником для рідних і близьких, уміти співпереживати або релаксувати. Ці та багато інших компетентностей, на думку дослідників, у майбутньому будуть ключовими для успішного життя людей. Розглядається модель сучасного випускника школи: які якості він може впевнено мобілізувати як власні засоби задля побудови власного життя. Окрім актуальних ключових компетентностей (у додатку) розглядаються й деякі перспективні компетентності, про які говорять дослідники.

Десять ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися протягом життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність та самовираження в галузі культури, екологічна грамотність і здорове життя.

 

Козленко О. Функціональна грамотність з природничих наук. PISA і природничо-наукова компетентність [Текст] / Олександр Козленко // Біологія і хімія в рідній шк. – 2022. - № 2. – С. 2-6. – Бібліогр.: 5 назв.

У статті розкривається визначення природничо-наукової грамотності за документами PISA.

 

Компетентнісні наративні засади навчання та виховання в гімназії: практ .-зорієнт. зб. [Текст] / ред. рада: І. Г. Єрмаков, Н. В. Чепелєва, Т. В. Мельник, С.Й. Боброва, С. М. Мартиновець. – К.,2016. – 393 с.

Яке місце посідає гімназія в досягненні нової якості навчання й виховання особистості? Як забезпечується реалізація компетентнісних та наративних засадв навчально виховному процесі? Які пріоритетні напрями впровадження перспективних наративних педагогічних технологій? На ті та інші актуальні питання теорії та практики розвою гімназії відповідає педагогічний колектив гімназії «Консул № 86 Печерського району м. Києва.

 

Компетентнісний підхід. Система впровадження в школу [Текст] / упоряд. Родигіна І. В. та ін. - К.: Шкіл. світ, 2010. - 112 с. - (Б-ка «Шкіл. світу»)

Матеріали експериментально-інноваційної роботи «Організаційно-управлінська діяльність  щодо формування творчої компетентності учнів» (досвід Слов’янської ЗНЗ № 16): теорія, методичний супровід матеріали педагогічних і методичних рад, виховні практики та ін.

 

Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: мат. методол. семінару (3 квіт. 2014 р. м. Київ): у 2-х ч. [Текст] / НАПН України; редкол.: В. Г. Кремень (гол.), В. І. Луговий, О. І. Ляшенко та ін.. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014.

Ч. 1. 2014. – 370 с.; Ч. 2. – 2014. – 292 с.

Питання реалізації компетентнісного підходу в шкільному навчанні: становлення системи основних понять і какатегорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті (В.І. Луговий та ін.); «компетентнісна» ідея в освіті: успіхи та проблеми реалізації (О.І. Локшина); компетентність як структурна складова само здійснення особистості (С.Д. Максименко); компетентнісний підход в освіті: філософський базис (І.В. Родигіна); природні задатки – орієнтир компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти (Н.В. Гузик); емоційна компетентність суб’єктівнавчальної діяльності як новий вимір якості освіти (Е.Л. Масенко, І.Ф. Аршава); міжнародні підходи до визначення полікультурної компетентності в сучасній педагогічній науці (І.В. Іванюк); погляди на оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів ЗНЗ (Л.С. ващенко); компетентнісний підхід як парадигма сучасної освіти: основні поняття і категорії (О.А. Ковальова); читання як невід’ємний аспект формування мовної компетентності учня (О.В. Войтко).

 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [Текст]: бібліотека з освітньої політики / під. заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: Кн. І. С., 2004. - 112 с.

Книжка присвячена новим напрямам розвитку змісту освіти в Україні та розвинутих країнах світу. Тут подано аналіз досвіду розроблення та впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до реалізації змісту загальної середньої освіти в зарубіжних країнах. Автори також подали аналіз нових надбань українських освітян щодо визначення переліку ключових компетентностей для української школи, надали рекомендації щодо переліку їх впровадження в навчально-виховний процес.

 

Компетенції майбутнього. ТОП [Текст] / ред. газ. // Почат. освіта. – 2022. – Черв., № 12(924), черв -  С. 40-41.

Подається перелік та описова характеристика найважливіших компетенцій, які необхідно формувати в особистості школяра: активне навчання; емоційний інтелект; лідерські навички; комунікація та координація; компетенція суджень т прийняття рішень; творчість, ідеї та інновації; критичне мислення; ; комплексне розв’язання задач; аналітичне мислення; системне мислення; співпраця; ведення переговорів; ; саморефлексія; стійкість; адаптивність.

 

Кульгейко Т. Я сам…: опанування практик, умінь самоосвіти [Текст] / Тетяна Кульгейко, Тетяна Стрішко // Почат. освіта. – 2022. - № 7-8(919-920). – С. 20-40.

Стаття присвячена питанню роботи над формуванням компетентності саморозвитку й самоосвіти, починаючи із молодшого шкільного віку. Розкривається практична педагогічна діяльність щодо розвитку самоосвітньої компетентност школяріві. Піраміда ступенів засвоєння інформації. Етапи формування самоосвітніх компетентностей. Розглядаються прийоми і методи роботи на уроці для формування компетентності саморозвитку й самоосвіти. Подається Інструктарій самоосвітньої діяльності. З’ясовуються принципи організації навчання для розвитку творчих здібностей.

 

Локшина О. І. Компетентнісна ідея в зарубіжній освіті: успіхи та проблеми реалізації [Текст] / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія: наук.-теорет. та ін форм. журн. НАПН України. - 2014. - № 2. - С. 33 - 41.

Компетентність, ключова компетентність, предметна компетентність, компетентнісно-базова освіта, оцінювання компетентностей. Проаналізовано становлення ідеї компетентності в освіті за рубежем, простежуючи зміни сутнісних характеристик цієї реалії, розкрито роль міжнародних організацій у розробленні системи ключових компетентностей, закцентовано увагу на проблемах, з якими стикаються вчені та країни в процесі реалізації компетентнісної ідеї як у теоретичному, так і в практичному вимірах.

 

Луговий В. І. Закон базисної організації компетентностей [Текст] / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренеко, О. М. Таланова // Педагогіка і психологія: наук.-теорет. та інформ. журн. НАПН України. - 2017. - № 4. - С. 14 - 30.

Сформульовано закон базисної організації компетентностей. Наведено його теоретичні обґрунтування і модель, прикладні наслідки, емпіричні підтвердження, практичні застосування. Доведено, що базисна організація компетентностей цілісно об’єднує  п’ять фундаментальних їх видів, пов’язаних із опануванням п]яти основних видів соціально-культурної інформації: знань, цінностей, проектів, консенсусів і художніх образів. З’ясовано сутнісні відмінності та повноту переліку фундаментальних видів компетентностей.

 

Луговий В. І. Становлення системи основних понять і категрій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті [Текст] / В. І. Луговий, О. М. Слісаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія: наук.-теорет.  та ін форм. журн. НАПН України.  - 2014. - № 2. - С. 14 - 24. - Бібліогр.: 29 назв.

Аргументовано, що утвердження в теорії й практиці освіти особистісно орієнтованої результатної парадигми на основі компетентнісного підходу супроводжується становленням відповідного поняттєво-категоріального апарату. Уточнено сутність і співвідношення ключових понять: освіта, навчання/навченість, результати освіти, навчальні результати, компетентність/компетентності, кваліфікація тощо в контексті Міжнародної стандартної класифікації освіти 2011 р. і проекту «Тюнінг» (проект Європейської комісії «Налаштування освітніх структур в європі»). Стверджувано, що з’ясування та застосування базових освітніх понять у межах зазначених підходу й парадигми дає змогу вірогідно описувати, пояснювати, прогнозувати та ефективно проектувати продуктивні системи освіти.

 

Ляшенко О. І. Тест загальної навчальної компетентності: основні засади і результати пілотування [Текст] / О. І. Ляшенко, С. А. Раков // Педагогіка і психологія: наук.-теоретич. та ін форм журн. НАПН України. - 2012. - № 2. - С. 27 - 35. - Бібліогр.: 13 назв.

Обговорено питання тесту нового типу і системі вступу до вишів України - Тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК). Тести - тести навчальної компетентності; студенти - відбір студентів - завдання відбору студентів.

 

Мальована О. І. Розвиток компетентностей – вимога сьогодення [Текст] / О. І. Мальована // Завучу усе для роботи: наук.-метод. журн. – 2019. - № 3-4. – С. 31-38.

Також: Управління шк.: наук.-метод. журн. – 2018. - № 10-12. – С, 3-10. – Бібліогр.: 7 назв.

Розкривається зміст поняття - компетентнісна освіта. Охарактеризовано ключові компетентності та загально предметні компетентності. Розглянуто шляхи формування компетеностей (на прикладі уроків української мови).

 

Мацкула Н. Формуємо компетентнісну особистість [Текст]: [через створення адаптивного освітнього середовища] / Наталія Мацкула // Директор шк. – 2019. - №  10(850). – С. 94-97.

Актуалізується питання про потребу створювати в сучасних умовах таке освітнє середовище, яке допоможе учням реалізувати себе як особистість не лише під час навчання, а й у соціумі.Матерівл пропонується з досвіду Одеської ЗОШ № 52.

 

Митка О. Компетентнісний підхід у навчанні, його форми, методи і засоби [Текст] / О. Митка // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2009. - № 4. - С. 89 - 90.

У статті висвітлюються дидактичні аспекти компетентнісного підходу, умови продуктивного формування компетентності учнів ц навчально-виховному процесі, модель компетентнісно спрямованого педагогічного процесу.

 

Науменко С. О. Компетентнісний підхід в освіті: від засвоєння знань до оволодіння ними [Текст] / С. О. Науменко // Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи [Текст]: монографія /за ред. Ляшенко О. І., Жука Ю. О. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С. 71-77.

Розкривається засаднича ідея компетентнісного навчання. Виокремлюються причини непослідовності впровадження його в педагогічну практику. Розглядаються різні тлумачення поняття компетентнісного підходу до освіти у педагогічній науці. Подається порівняння знанєво зорієнтованого та компетентнісного підходів до освіти, а також порівняння вимог до загальноосвітньої підготовки учнів , визначені  у чинному та новому стандартах на прикладі біології.

 

Окушко Т. Виховання культури безпечної життєдіяльності: цифрова компетентність [Текст] / Тетяна Окушко // Управління освітою: наук.-метод. журн. – 2022. - № 5-6 (449-450), трав.-черв.. – С. 76-93.

Стаття актуалізує значення формування цифрової компетентності дітей для виховання культури безпечної життєдіяльності. Розглядаються важливі кроки до партнерства наукових установ і дитячих громадських організацій із урахуванням усіх викликів сьогодення, які має зробити сучасна освіта. Подаються також: «Ключові компетентності для навчання протягом життя» (Додаток № 1) та «Концепція розвитку цифрових компетентностей». (Додаток № 2)

 

Оленич А. П. Школа компетентностей ХХІ століття: компетентності сучасного вчителя [Текст] / А. П. Оленич // Завучу усе для роботи: наук.-метод. журн. – 2019. - № 13-14(253-264), лип. – С. 5-14. – Бібліогр.: 6 назв.

У статті висвітлено етапи становлення й розвитку компетентнісного підходу в педагогічній теорії і практиці, проаналізовано наукові праці зарубіжних та українських дослідників з цієї проблеми. За аналізом праць науковців подається визначення та схарактеризовано ключові компоненти професійної компетентності вчителя. Стаття доповнюється Таблицею «Базові компетентності вчителя початкових класів».

 

Онопрієнко О. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті [Текст] / О. Онопрієнко // Шлях освіти. - 2007. - № 4. - С. 32 - 37.

У статті подаються теоретичні дискусії щодо поняття ключових компетентностей. Дається визначення поняття компетентності експертів «DeSeCo» (Міжнародна програма «Визначення та відбір компетентностей: теоретичні та концептуальні засади зі скороченою назвою «DeSeCo» (1997 р.), наводяться приклади  переліків ключових компетентностей деяких країн-учасниць програми «DeSeCo». На визначення експертів ОЕСР визначення концептуальної бази у вигляді трьох категорій ключових компетентностей як: автономна діяльність; інтерактивне використання засобів; уміння функціонувати в соціально географічних групах. Описуються дискусійні погляди провідних педагогів і психологів, учителів-практиків та педагогічної громадськості України щодо визначення основних термінів та концептуальних засад компетентнісного підходу.

 

Підласий І. П. Вони думають, що це компетентність [Текст] / І. П. Підласий // Управління шк.: наук.-метод. журн. - 2018. - № 28/29/30. - С. 2 - 17.

У статті розглядаються Міжнародні тести оцінювання якості навчання PISA, які проводяться раз на 3 роки, починаючи - 2000 року. PISA дозволяє зрозуміти, яка країна буде найбільш конкурентноспроможною у майбутньому за рахунок потенціалу підростаючого покоління. PISA - це показники володіння важливими компетенція ми, що стали не просто головними трендами міжнародного освітнього руху, а ключовими навичками сучасної людини, від яких залежить успіх.

 

Підласий І. П. Як стати компетентним педагогом? Мислимо критично [Текст] / І. П. Підласий // Завучу усе для роботи: наук.-метод. журн. – 2019. - № 15-16. – С. 2-71.

Автор розмірковує над такими питаннями: реформа шкільної освіти; компетентний педагог; як стати компетентним педагогом; поектування КП-уроку; підготовка навчального матеріалу; мислимо критично.

 

Пометун О. І. Чому компетентнісний підхід в освіті… // Пометун О. І. Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі: метод. посіб [Текст] / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, Н. С. Власов. – К: ТОВ. «КОНВІ ПРИНТ», 2018. – С. 6-22.

Викладається авторський погляд на такі питання:що таке компетентність; що таке компетентнісний підхід в освіті; яка є система компетентностей в освіті;. що таке компетентнісно зорієнтоване навчання.

 

Пометун О. І. Реалізація компетентнісного і діяльнісного підходів у сучасному підручнику історії [Текст] / Олена Іванівна Пометун // Український педагогічний журнал: періодич. вид. Ін-ту педагогіки НАПН України - 2015. - № 2. - С. 146 - 157. - Бібліогр.: 10 назв.

Визначено та обґрунтовано основні підходи до проектування й розроблення підручника з історії в контексті поєднання діяльнісного і компетентнісного підходів. Весь процес навчання в цій парадигмі відбувається шляхом активної пізнавальної діяльності дитини, переважно самостійної, на тому рівні, якого потребує саме цей учень. Зміст навчання має становити не система знань (ідеї, теорія, інша наукова інформація), а система дій і знання, що забезпечують  опанування цієї системи, результатом чого є формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей учня. Відповідно сьогодні підручнику властиві зовсім нові функції, а отже, викладене розуміння сутності обох підходів слугує підґрунтям для розкриття вимог до його змісту й методичного апарату. Природно, що викладені підходи кардинально змінюють не тільки саму книгу, а й можливості працювати з нею на уроках і вдома.

 

Рибалко Ю. Сутність поняття професійної компетентності у психолого-педагогічній  літературі [Текст] / Юлія Рибалко // Освіта і управління. - 2012. - № 1. - С. 82 - 90. - Бібліогр.: 64 назви.

У статті представлено широкий теоретичний аналіз поняття «професійна компетентність» у психолого-педагогічній літературі, розглянуто професійну компетентність за галузями науки і знань.

 

Рибіна М. В. Упровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі [Текст] / М. В. Рибіна // Управління шк.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 31-33 (547 - 549). - С. 77 - 90.

У статті дається визначення сутності компетентнісно зорієнтованого підходу та його впровадження у навчально-виховний процес.

 

Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання [Текст] / І. В. Родигіна. - Харків: Вид. група «Основа», 2005. - 96 с. - (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 8 (32).

У книзі розкрито сутність нової системи оцінювання компетентностей учнів, поняття і сутність компетентності як педагогічного явища, розроблено шляхи формування компетентностей учнів. Зясовано можливості навчальних предметів щодо формування основних груп компетентностей учнів.

 

Савченко О. Ключові компетентності - інноваційний результат шкільної освіти [Текст] / Олександра Савченко // Рідна шк.: щомісяч. наук.-пед. журн. - 2011. - № 8-9. - С. 4 - 8. - Бібліогр. в кінці ст.

У статті розглянуто розвиток  компетентнісного підходу в освіті, висвітлено роль ключових компетентностей як нового результату освіченості учнів та проілюстровано їх сутність на прикладі оволодіння школярами умінням учитися.

 

Садкіна В. І. Компетентності - обговорюємо, тлумачимо, звикаємо до нових підходів [Текст] / В. І. Садкіна // Педагогічна майстерня: наук.-метод. журн. - 2016. - № 10. - С. 2 - 5.

У статті розглядаються загальнопредметні компетентності, спеціальні предметні компетентності та надпредметні компетентності.

 

Сазоненео Г. Громадянська компетентність: складники національно-патріотичного виховання учнів [Текст] / Ганна Сазоненко, Наталія Нестеренко, Людмила Гребенюк // Директор шк.. – 2018. - № 9-10 (825-826), трав. – С. 34-44. – Бібліогр.: 4 назви.

У статті  запропоновано модель громадянської компетентності  у всіх її компонентах, яку реалізують в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Актуалізується питання громадянської компетентності як вимоги часу. Ррозкривається сутність соціальної та громадянської компетентності, яка охоплює також володіння культурою демократії, правову компетентність, усвідомлення рівних прав і можливостей, толерантність, здатність до соціальної комунікації, здорового способу життя. З’ясовується реалізація процесуально-особистісного компонента, реалізація ціннісного, діяльнісного, знаннєвого компонентів.

 

Сазоненко Г. С. Компетентність у системі неперервної освіти: акмеологічна модель [Текст]: наук.-метод. посібник / Г. С. Сазоненко, В. В. Приступа. – К., 2009. – 411 с.

У книзі висвітлюються такі питання: уміння вчитися – ключова компетентність неперервної освіти; теорія компетентнісної освіти; компетентність як нова освітня методологія: історичний аналіз; архітектоніка компетенції в стуктурі життєвої компетентності; здоров]язбережувальні компетенції; структура та модель розвитку підприємницької (економічної) компетенції; структурно-педагогічна модель розвитку загальнокультурної компетенції; модель розвитку інформаційно-комунікативної компетенції: прикладний аспект; теоретико-процесуальні засади розвитку соціальної (громадянської) компетенції.

 

Сікорський П. Як зреалізувати ключові компетентності і змінити систему оцінювання ? [Текст] / Петро Сікорський //ОСВІТА. - 2017. - 12-19 квіт., № 15-16. - С. 3.

У Концепції Нової школи визначено 10 компетентностей, які визчатимуть основні напрями реформування змісту середньої освіти: роздуми автора над тим, як скомпонувати навчальні програми таким чином, щоб домогтися формування в учнів зазначених компетентностей.

 

Soft skills vs Hard skills. У чому різниця? [Текст] / мат. підгот. Марія Богайчук // Школа: інформ.-метод. журн. – 2019. - № 6. – С. 10-23. – Бібліогр.: 10 назв.

Сучасній людині недостатньо мати лише знання з певної сфери діяльності. Аби стати успішним, потрібно також уміти адаптуватися до різних ролей у житті, умов праці й обставин; уміти аналізувати власні дії та швидко приймати рішення; бути комунікабельним й ініціативним. Ідеться про так звані «тверді навички (hard skills) та «м’ягкі навички» (soft skills). У статті охарактеризовано ці види особистісних навичок та обґрунтовано важливість їх розвитку у сучасних школярів.

 

Столяр Я. Чому учням необхідний саморозвиток?: результати дослідження [Текст] / Яна Столяр // Школа: інформ.-метод. журн. – 2019. - № 6. – С. 26-31.

Розглядається саморозвиток особистості школяра як життєво необхідна навичка. Визначено сутність процесу саморозвитку особистості. Описано соціологічне дослідження, що було проведене в Харківській гімназії № 172 серед учнів 9-х та 10-х класів, результати якого дали змогу виявити низку суперечностей, що існують в орієнтирах й установках на саморозвиток учнів старших класів.

 

Сукманюк Г. О. Формування ключових життєвих компетенцій у процесі колективного творчого виховання, групової навчальної діяльності // Компетентнісні наративні засади навчання та виховання в гімназії: практ.-зорієнт. зб. [Текст] / ред. рада: І. Г. Єрмаков, Н. В. Чепелєва, Т. В. Мельник, С.Й. Боброва, С. М. Мартиновець. – К.,2016. – С. 83-89.

Пропонується досвід педагогічного колективу гімназії «Консул» № 86 Печерського району м. Києва.

 

Татаринов М. Інформаційно-методична та дидактична платформа: навчання патріотизму, доброчинності та волонтерства [Текст] / Михайло Татаринов, Наталія Войтенко // Історія та правознавство: наук.-метод. журн. – 2020. - № 22-24. – С. 81-87.  Бібліогр.: 16 назв.

У статті розкривається питання формування громадянської і духовної компетентностей.

 

Тітова Н. Інформаційно-цифрова компетентність: формування та розвиток в учасників освітнього процесу [Текст] / Наталія Тітова // Директор шк.. – 2018. - № 9-19 (825-826), трав. – С. 45-86. – Бібліогр.: 33 назви.

Одним з актуальних в концепції компетентнісного підходу в освіті є формування інформаційно-цифрової компетентністі, яка допомагає розширити можливості всіх учасників освітнього процесу. Запропоноване дослідження розкриває можливі способи формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу за допомогою інноваційних технологій.

 

Трубачева С. Е. Формування загально навчальних компетентностей учнів [Текст] / Світлана Едуардівна Трубачева // Біологія і хімія в школі: наук.-метод. журн. - 2011. - № 1. - С. 12 - 14. – Бібліогр. в кінці ст.

Розкривається формування загально навчальних компетентностей учнів у навчальній діяльності школярів. Розглядається роль мотивації та методів навчання у цьому процесі..

 

Федоркць М. Володіння іноземними мовами як ключова компетентність й умова успішності у ХХІ ст. / М. Федорець, І. Стеценко // Директор шк.. – 2018. - № 13-14(829-820). – С. 4-19.

Об’єктивні вимоги до рівня знання мови як до ключової компетенції сучасної людини значно зросли. Проблема опанування іноземних мов особливо набирає актуальності в сучасному українському суспільстві, яке інтегрується в європейську спільноту. У статті розглядаються такі питання: створення в сім’ї умов для оволодіння нерідними мовами; трилінгвізм у ЗДО і ЗЗСО: закордонний досвід; етапи вивчення нерідних мов за авторською освітньою концепцією «Інтелігентність»; полілінгвізм в Одеському НВК №90 ім. О. С. Пушкіна; сучасний урок іноземної мови: технологія розвитку мовлення та роботи над новим текстом; основні (орієнтовані) етапи/епізоди комбінованого уроку іноземної мови.

 

Цілісність змісту базової освіти – запорука формування ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів [Текст] /Ін-т педагогіки НАПН України // Пед. газета України. – 2021. - № 4, лип.-серп. – С. 1-2.

Освіта в сучасних умовах – це галузь національної економіки, яка виконує найважливіші цивілізаційні функції: розвиток особистості та її соціалізацію, що зумовлює перехід від «індустріальних» навчальних програм до такої системи навчання, яка дасть змогу готувати випускників для інноваційної економіки та інформаційного суспільства. Нові навчальні предмети в постіндустріальну епоху мають бути спрямовані на формування ключових компетентностей, розвиток наскрізних, зокрема уміння критично мислити, комунікувати, взаємодіяти в команді. Запорука цього є система навчання в основній школі, що ґрунтується на принципах системності та інтеграції. У статті зроблено огляд моделей навчальних програм, що визначають зміст освіти відповідно до вище означених завдань.

 

Цицюра О. М. Ключові компетентності Нової української школи [Текст]: семінар-практикум / О. М. Цицюра // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. - 2018. - № 25-26. - С. 14-33.

Пропонується розробка семінару-практикуму для вчителів. Його мета: об’єднати креативних педагогів однодумців, які через дослідницьку діяльність та її результативність впливатимуть на якість освітнього процесу. Завдання: підвищити ефективність освітнього процесу шляхом орієнтації учнів на потреби учнів.

 

Шабельник Л. І. Розвиток життєвої компетентності учнів у процесі застосування інтерактивних технологій / Л. І. Шабельник // Компетентнісні наративні засади навчання та виховання в гімназії: практ .-зорієнт. зб. [Текст] / ред. рада: І. Г. Єрмаков, Н. В. Чепелєва, Т. В. Мельник, С.Й. Боброва, С. М. Мартиновець. – К.,2016. – С. 68-72.

Досвід педагогічного колективу гімназії «Консул» № 86 Печерського району м. Києва.

 

Упорядкувала Оксана Северин.

Пов'язані статті

Календар подій

Індексування за УДК

Індексування за УДК

Книга Вголос

Як нас знайти